แนะนำ UBIS

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสยาม ได้รับการสนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้ลงนามความร่วมมือในบันทึกข้อตกลงให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจทั้งในด้านงบประมาณ การพัฒนาบุคลากรและอื่นๆ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสยามได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2556 และได้รับความเห็นชอบให้มีการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยสยามเป็นอย่างดี ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิในการเป็นกรรมการที่ปรึกษาภายนอก
วิสัยทัศน์

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเป็นศูนย์รวมในการเสริมสร้างพัฒนาผู้ประกอบการโดยมุ่งเน้นวิสาหกิจที่ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรายใหม่ให้มีความเข้มแข็ง เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีความพร้อมเข้าสู่ตลาดสากล อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นนำ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นสำคัญ

พันธกิจ

  1. เสริมสร้างความรู้และศักยภาพให้กับอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษาบัณฑิตศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
  2. สนับสนุนนักศึกษาผู้มีความสนใจ ในการพัฒนาทักษะด้านธุรกิจและศักยภาพทางด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  3. ให้บริการด้านการบ่มเพาะประสานงานและสนับสนุนการประกอบการธุรกิจแบบครบวงจร
  4. เชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดการเชิงพาณิชย์
  5. ส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการให้เกิดรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง และยกระดับการแข่งขันสู่ระดับสากล
  6. พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษาและบริการด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ

 

ดาวน์โหลดเอกสาร
ใบสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่”
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสยาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *