บริการของ UBIS

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสยาม ให้บริการผู้ประกอบการ ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. การบริการด้านการบ่มเพาะ
  1) การอบรม / สัมมนาทักษะทางธุรกิจ การเสริมสร้างผู้ประกอบการายใหม่ การเขียนแผนธุรกิจ
  2) การให้บริการปรึกษาแนะนำ การทำแผนธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การเงิน การบัญชี กฎหมาย
  3) การสนับสนุนการประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
  4) บริการประสานงานเพื่อให้เกิดความสะดวกในการรับบริการ เช่น ความร่วมมือทางด้านการวิจัย 5) เครือข่ายเชื่อมโยงกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ
 2. การให้บริการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  1) ให้บริการข้อมูลด้านผลงานการวิจัยภายในสถาบันที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์
  2) การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
  3) การเจรจาต่อรอง
 3. การให้บริการด้านการบ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา
  1) การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางความช่วยเหลือในด้านการประกอบธุรกิจ
  2) การสนับสนุนส่งเสริมการทำกิจกรรมหรือฝึกทำธุรกิจ
  3) มีกิจกรรมและการศึกษาดูงานที่ช่วยส่งเสริมความรู้ในการประกอบธุรกิจ
  4) จัดอบรม สัมมนาเนื้อหาที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
  5) สนับสนุนข้อมูลทางด้านวิชาการ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *