รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

ลำดับที่ ธุรกิจที่สนใจ ชื่อ-สกุล
1. ร้านอาหารไทยพื้นบ้าน นางสาวปัญชรี กุศลจิตต์
2. ร้านกาแฟ ,ร้านอาหาร นายวารนย์ คำปา
3. ร้านกาแฟ นางสาวณัชมาศย์ วัฒนพรศุภกิตติ์
4. ร้านอาหารอีสาน นางสาวรัศมี งามนาศรี
5. ร้านอาหารใต้ อาหารทะเล นางสาวรุ่งกานต์ ปานเฉวง
6. ร้านอาหาร & กาแฟ นางสาวปาริชาติ
7. ร้านอาหารครบวงจร นางสาวอังคณา สุขสุทธิ์
8. ร้านกาแฟ นายนครินทร์ อวกาศกุล
9. ร้านกาแฟ นางสาวขวัญฤดี ปั่นแก้ว
10. ร้านอาหาร นางสาวเกษแก้ว อ่วมชม
11. น้ำดื่มชาผลไม้ นายมานิต พบสมัย
12. น้ำชาสมุนไพร นายกานต์ วะนา
13. ธุรกิจเบเกอรรี่ นางสาวเนติญา เสมสันเทียะ
14. ธุรกิจเบเกอรรี่+กาแฟ นางสาวพรมศิริ ยันตระการ
15. ร้านเหล้า นายอภิณัฐ หมูน้อย
16. ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวหน้าผิวกาย นางสาวดาวิณี แสงลี
17. ครีมทาผิว นางสาวนารีรัตน์ สาคสูงเนิน
18. ร้านเสริมสวย สปาครบวงจร นางสาวนารินทร์ ศิริพันธ์
19. เจลมาส์กลอกหน้าสำหรับ รักษาสิว นางสาวณัฏฐิ์วิภา สิทธิโสภณ
20. บริษัททัวร์-ท่องเที่ยว นางสาวนัฐกานต์ สกุลมา
21. รีสอร์ท นายพัชรพล จีนปฏิพัทธิ์
22. การผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่า นายปรัชญา ศิริ
23. รับพัฒนา software , website นายวรพล แซ่ซิ้ม
24. mobile application , Game online นางสาวทัศนีย์ วรรณโภสพ
25. พลังงานทดแทน นางสาววิราวรรณ เลิศรุจิรา
26. web design,web development นายณัฐพงศ์ กิตติรัตน์โกวิทย์
27. ซื้อมา-ขายไป นายสุรพงศ์ ชมเชยวงศ์
28. ออกแบบลายเสื้อ เพนท์ลายเสื้อ นายจิรัฎฐ์ รักษาศุข
29. ขายเสื้อผ้าแฟชั่น นางสาวพัชราภรณ์ พจน์ขุนทด
30. ออกแบบงานเฉพาะส่วน นายณัฐวัชร์ จงกลโสภา
31. DVD Online นายสหชัย ทองบ้านไทร
32. อะไหล่รถ ระหว่างประเทศ นายภาสกร กีรติพงศ์
33. ร้านสะดวกซื้อ , car care นางสาววิรตี ฤาชุตกุล
34. ออกแบบและจำหน่ายรองเท้า นางสาวภัทราภรณ์ ไฟแก้ว
35. ธุรกิจขายเสื้อผ้าออนไลน์ นางสาวพัธน์นันท์ แย้มแสงศรี
36. ขายเสื้อผ้าแฟชั่น นางสาววิลิปดา อยู่ยงศิลป์
37. รับถ่ายรูป นางสาววรรษา รชตะบริรักษ์
38. ขายกางเกงนำเข้า นายวิทยา ชาญชิตร
39. ขายกางเกงนำเข้า นายธนากร ตั้งสถิตวงศ์
40. ธุรกิจบริการซ่อมเช็ค นายสมพงษ์ ธัญญาวัฒนา
41. Car wash software house นายวิจิตร เปรมนิตย์
42. ขายเหล็กส่งออก นายราชพงษ์ บวงระย้า
43. นายพุฒิพล อัฑฒพงษ์
44. ธุรกิจฟาร์มดอกไม้ นางสาวศศิมาภรณ์ เสียงจักรสาร
45. ธุรกิจเพาะพันธ์สัตว์ นายนนทชัย เชิดชิด
46. ธุรกิจส่วนตัว นางสาวอังศุมาลินทร์ อุดมชัยพัฒนากิจ
47. สถาบันที่ปรึกาด้านภาษา นายพงศ์ธร อัศวนิเวศ
48. พอร์ค สแน็ค แคปหมูปรุงรส นายอิทธิพงษ์ รุ่งรัตนากรณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *